• 01
  • 02
  • 03
  • 04
  • 05
/ 05

Disclaimer

Niets van de op deze website gepubliceerde gegevens, bestanden en afbeeldingen mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieen, opnamen of enige andere manier, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Henk Ruitenbeek Fotografie.

Hoewel de informatie op de website van Henk Ruitenbeek Fotografie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld en Henk Ruitenbeek Fotografie. streeft naar de grootste mate van volledigheid in het verschaffen van informatie, kan Henk Ruitenbeek Fotografie geen garantie geven dat de website vrij is van onjuistheden.
Henk Ruitenbeek Fotografie behoudt zich het recht voor om de informatie op de website te allen tijde aan te vullen, te verwijderen, of anderszins te wijzigen.

Aan de gepresenteerde informatie en publicaties kunnen geen rechten worden ontleend. Henk Ruitenbeek Fotografie aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die direct of indirect ontstaat als gevolg van het gebruik of als gevolg van de onmogelijkheid van het gebruik van door de op de website gepubliceerde informatie.

Copyright 2017 Henk Ruitenbeek Fotografie
Alle rechten voorbehouden.

Press enter to search